Wednesday, January 02, 2013

ว่าด้วยเรื่องการทดลองใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ ตอน 2

อ่านบทความเกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์จากการทดลองใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ (consensus-building process) กับกลุ่มนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ตอน 2 (คลิกชื่อบทความครับ)

No comments: