Wednesday, January 02, 2013

ว่าด้วยเรื่องการทดลองใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ (ตอนแรก)

อ่านบทความเกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์จากการทดลองใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติ (consensus-building process) กับกลุ่มนักกิจกรรมรุ่นใหม่ (คลิกชื่อบทความครับ)

No comments: